• Pon - Pt 8.00 - 16.00 / Sob 9.00 - 14.00
  • Al.Jerozolimskie 228, 02-495 Warszawa
  • 668 20 30 20

Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naszej wypożyczalni samochodów.

Pożyczający

1. Pożyczającym może być osoba fizyczna posiadająca polskie obywatelstwo lub osoba prawna.

2. Osoba, która wypożycza pojazd we własnym imieniu lub będzie użytkować pojazd wypożyczony

przez osobę prawną powinna mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia do kierowania

pojazdem minimum 2 lata. Wymagany jest również dodatkowy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a w przypadku osób prawnych, dokumenty rejestrowe tych podmiotów oraz pisemne upoważnienie do odbioru pojazdu.

Wynajem i użytkowanie pojazdu

3. Wypożyczający po dopełnieniu formalności (spisanie umowy, płatność itp.) przekazuje do

użytkowania pojazd na czas określony umową wynajmu.

4. Przez cały okres wynajmu pojazd pozostaje własnością Wypożyczającego i na jego prośbę, bez

konieczności podawania przyczyny, musi zostać zwrócony.

5. W dacie wydania pojazdu sporządzony zostanie protokół zdawczy, który określi stan techniczny

pojazdu (uszkodzenia, stan paliwa, przebieg itp.) przed jego wypożyczeniem. Protokół dla swej

ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania

protokołu przez Pożyczającego uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym

przez Wypożyczającego.

6. Pożyczający zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z

zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu a w szczególności:

a) posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,

b) zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie

alarmów oraz blokad),

c) wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie

uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych,

d) kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,

e) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

f) zapoznania się z umową i warunkami ubezpieczenia OC, AC i NW.

g) ponieść koszty parkowania oraz opłat za korzystanie z dróg w czasie trwania najmu.

h) ponieść koszty mandatów za naruszenia przepisów ruchu drogowego.

7. Wypożyczony pojazd nie może być podnajmowany oraz użyczany osobom trzecim.

8. Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach sportowych, rajdach i do nauki jazdy.

9. Bez zgody Wypożyczającego pojazd nie może opuszczać terytorium Polski. Po uzyskaniu zgody pojazd może poruszać się tylko na terytorium Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii.

10. W czasie obowiązywania umowy najmu pojazdu Pożyczającemu zabrania się dokonywania napraw i przeróbek.

11. O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wypożyczającego i jeżeli ma ona

wpływ na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu nie należy z niego korzystać.

12. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy odpowiada wyłącznie Pożyczający.

13. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Pożyczającego organom ścigania (np. Policji lub Straży Miejskiej).

14. Zabronione jest palenie tytoniu itp. w pojeździe.

Płatność i kaucja

15. Płatność za wynajem pojazdu dokonywana jest z góry (przed wynajmem).

16. Płatność może być dokonana w trzech różnych formach:

a) gotówką,

b) przelewem na konto (na podstawie faktury pro forma)

c) kartą płatniczą.

17. Przy podpisywaniu umowy Pożyczający wpłaca Wypożyczającemu kaucję w wys. 1000 zł.

18. Kaucja stanowi finansowe zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wypożyczającego wobec Pożyczającego i może ona zostać zatrzymana w części lub w całości szczególnie w przypadku całkowitej utraty pojazdu lub jego zniszczenia z winy pożyczającego.

19. Kaucja może być wpłacona w trzech różnych formach:

a) gotówką,

b) przelewem na konto,

c) kartą płatniczą w formie sprzedaży,

20. Jeżeli nie wystąpią podstawy od zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona zwrócona klientowi bezpośrednio na kartę płatniczą, gotówką lub w terminie 3 dni od daty zwrotu pojazdu na wskazany rachunek bankowy,

21. W przypadku konieczności zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona rozliczona w terminie najpóźniej 7 dni od daty zwrotu pojazdu.

Zwrot pojazdu

22. Pożyczający zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w określonym umową terminie, w identycznym stanie technicznym, jak w chwili wypożyczenia, wysprzątanego i czystego oraz zatankowanego do pełna, chyba, że Strony w umowie postanowiły inaczej.

23. Przedłużenie wynajmu o ponad godzinę spowoduje naliczenie opłaty za kolejny okres wynajmu.

24. Jeżeli Pożyczający nie zwróci pojazdu do dwunastu godzin po terminie wskazanym w umowie

najmu i nie skontaktuje się z Wypożyczającym, Wypożyczający poinformuje organy ścigania o kradzieży pojazdu i naliczy trzykrotną stawkę dobową za każdy dzień zwłoki.

25. W przypadku, gdy Pożyczający odda pojazd przed terminem określonym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wypożyczenia nie będzie możliwy.

26. W dacie zwrotu pojazdu sporządzony zostanie protokół odbiorczy, który określi stan techniczny pojazdu po jego wypożyczeniu. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Pożyczającego uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

27. Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu odbiorczego w momencie zwrotu pojazdu (np. pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nieoświetlonym) Wypożyczający sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak będzie to możliwe (np. po umyciu pojazdu) i uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

Uszkodzenia lub utrata pojazdu

28. Jeżeli wynajęty pojazd zostanie zwrócony z nowymi uszkodzeniami (powstałymi podczas wynajmu),

Wypożyczający obciąży Pożyczającego kwotą równoważną kosztom potrzebnym do naprawy

uszkodzonego pojazdu a także obciąży go kosztami przestoju pojazdu (stawka dobowa pomnożona

przez liczbę dni potrzebnych do naprawy pojazdu), wykraczającym poza zakres ubezpieczenia.

29. Wyłączeniem punktu 21, 22 oraz 23 jest sytuacja, gdy pojazd zostanie uszkodzony w wyniku kolizji

drogowej spowodowanej przez osoby trzecie. W takim przypadku Pożyczający zobowiązany jest do jak

najszybszego skontaktowania się z Wypożyczającym, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz

uzyskania danych sprawcy. Żeby zwolnić Pożyczającego z odpowiedzialności za zdarzenie Policja musi

potwierdzić winę sprawcy.

30. W przypadku kolizji drogowej Pożyczający ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze

jego uszkadzanie.

31. Pożyczający musi niezwłocznie tj. w przeciągu 12 godzin od zdarzenia (w tym uszkodzenia pojazdu

w wyniku kolizji) poinformować o tym fakcie Wypożyczającego. W przeciwnym razie Pożyczający ponosi

pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem.

32. W przypadku kradzieży pojazdu Pożyczający musi niezwłocznie tj. w przeciągu 12 godzin od

zdarzenia poinformować o tym fakcie Wypożyczającego oraz zwrócić kluczyki i dokumenty od pojazdu.

W przeciwnym razie Pożyczający zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej wynajętego pojazdu.

33. W przypadku zawinionej przez Pożyczającego utraty / kradzieży pojazdu zostanie on obciążony

kwotą równoważną jego wartości rynkowej.

34. Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód

wynikłych na skutek prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków oraz

innych środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie pojazdu.

Koszty dodatkowe oraz kary umowne

35. Pożyczający zobowiązuję się do pokrycia kosztów dodatkowych oraz kar umownych, a także wyraża zgodę na rozliczenia ich z kaucji:

a) zniesienie limitu kilometrów (400km/doba): 50 zł/ doba płatne z góry lub 0,30gr/km płatne przy zdaniu auta.

b) dopłata za wyjazd zagraniczny: 25 zł/doba

c) podstawienie pojazdu pod wskazany adres na terenie Warszawy: 50 zł lub 2 zł/km liczone w obie strony poza granicami Warszawy

d) odebranie pojazdu ze wskazanej lokalizacji na terenie Warszawy: 50 zł lub 2 zł/km liczone w obie strony poza granicami Warszawy

e) Zwrot/wynajem auta poza godzinami pracy wypożyczalni: – 50 zł

f) zwrot nieumytego pojazdu z zewnątrz – 40 zł, (w przypadku umów zawartych na dłużej niż dobę)

g) zwrot niewyczyszczonego pojazdu wewnątrz – 100 zł, (wymagane pranie tapicerki)

h) zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa – koszt brakującego paliwa,

i) opłata administracyjna za udostępnienie danych Pożyczającego organom ścigania (np. Policji, Straży Miejskiej) w celu identyfikacji sprawcy wykroczenia drogowego – 100 zł,

j) zgubienie kluczyków – 1000 zł,

k) zgubienie dowodu rejestracyjnego lub potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia: 1000 zł,

l) nie stosowanie się do zakazu palenia tytoniu itp. w pojeździe – 100 zł,

m) celowe zakłócanie sygnału GPS w celu uniemożliwienia lokalizacji auta i odczytu przebytej trasy: 500 zł

n) celowe lub wynikające z rażącego niedbalstwa uszkodzenie wypożyczonego pojazdu – pokrycie

kosztów wg. cennika autoryzowanego serwisu,

o) przywłaszczenie lub zamiana części i elementów wyposażania pojazdu – pokrycie kosztów wg. cennika

autoryzowanego serwisu,

p) używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. rażące łamanie przepisów ruchu drogowego, nadmierna eksploatacja pojazdu, przekraczanie dopuszczalnej ładowności, przeciążanie silnika i wszystkie inne czynności prowadzące do szybszego zużycia się jakichkolwiek elementów pojazdu) – pokrycie kosztów wg cennika autoryzowanego serwisu + 500 zł.

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wys. 23%

Postanowienia końcowe

36. Zawarcie umowy najmu bezgotówkowego nie oznacza, zrzeczenia się przez Wypożyczającego

roszczeń względem Pożyczającego z tytułu najmu pojazdu.

37. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

38. Ogólne warunki oraz protokół zdawczo-odbiorczy stanowią integralną część umowy najmu.

39. Za złamanie któregokolwiek z niniejszych warunków Wypożyczający ma prawo zatrzymać część lub

całość kaucji.

Facebook